ศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จังหวัดเชียงราย

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่  

คำแนะนำสำหรับประชาชน
คู่มือ
การใช้โปรแกรม "ไทยชนะ"
 
เพื่อบริการประชาชน  
ผู้ป่วยยืนยันกำลังรักษา รักษาหาแล้ว ผู้ป่วยรายใหม่ เสียชีวิต
0 9 0 0
       

รายงานสถานะการณ์ COVID-19 เชียงราย

 

 ศูนย์ข้อมูล COVID-19
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

     

ประกาศจังหวัดเชียงราย

-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9(ฉบับที่ 5)และ(ฉบับที่6)

-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12
-ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 16
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 20

-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22 
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 23
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 24
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 25
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 26

-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 27
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 28
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 29
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 30
NEW

 

คำสั่งจังหวัดเชียงราย

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1
-
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
-คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1888/2563
(กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคน
สัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดเชียงราย)

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 13
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 15  
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่
16
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17  

 

 

 

-ข้อสั่งการสำคัญ
-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย 25 มีนาคม 2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓
 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
-คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
-คำสั่งศูนย์บริหรสถนกรณ์กรแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (โควิด - 19)ที่ 2/2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 7)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 8)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 9)
-คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

ติดตามรายละเอียดส่วนกลาง


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ระดับประเทศ)
 

 

        

การใช้โปรแกรม "ไทยชนะ";
 
 
 

เว็บไซด์จังหวัดเชียงรายย

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-150180
HOME..กลับขึ้นด้านบน                    www.chiangrai.go.th