ศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จังหวัดเชียงราย

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่  

คำแนะนำสำหรับประชาชน
   

รายงานสถานะการณ์ COVID-19 เชียงราย

     

ประกาศจังหวัดเชียงราย

-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10
-
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
-ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 12


 
คำสั่งจังหวัดเชียงราย

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1
-
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8

 

 

 

 

 

-ข้อสั่งการสำคัญ
-ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย 25 มีนาคม 2563
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
-ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) NEW //
 
 
 

ติดตามรายละเอียดส่วนกลาง


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ระดับประเทศ)
 

 

        

 
 
 
 
   
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-150180
HOME..กลับขึ้นด้านบน                    www.chiangrai.go.th